[bahasa indonesia] Iklan

Pupuh Sinom Pembahasan Terlengkap dan Contohnya


Sudah pernah dengan Pupuh Sinom?
Mungkin bagi kamu yang bukan berasal dari Jawa Barat jarang atau mungkin tidak pernah mendengar apa itu Pupuh Sinom. Yuk kita bahas tentang Pupuh Sinom agar pengetahuan kita semakin luas dan semakin kaya.

Pengertian Pupuh sinom

Pupuh sinom adalah sesuatu yang menggambarkan kesenangan atau kegembiraan, bisa juga rasa sayang.

Jika saya ambil pengertian PUPUH dari wikipedia, maka maknanya adalah :
Pupuh téh nya éta wangun puisi lisan tradisional Sunda (atawa, mun di Jawa, katelah ogé macapat) nu tangtu pola (jumlah engang jeung sora) kalimahna. Nalika can pati wanoh kana wangun puisi/sastra modérn, pupuh ilahar dipaké dina ngawangun wawacan atawa dangding, luyu jeung watek masing-masing pupuh nu ngawakilan kaayaan kajadian nu keur dicaritakeun. Pupuh téh kauger ku guru wilangan jeung guru lagu. Guru wilangan nyaéta patokan jumlah padalisan dina unggal pada sarta lobana engang dina unggal padalisan, sedengkeun guru lagu nyaéta patokan sora vokal dina tungtung unggal padalisan atawa dang-ding-dung-na sora vokal dina engang panungtung.

Beberapa jenis Pupuh: 


Pupuh aya tujuh welas rupa:

Pangkur, ngagambarkeun rasa ambek nu kapegung, nyanghareupan tugas nu beurat.
Balakbak, ngagambarkeun heureuy atawa banyol.
Durma, ngagambarkeun rasa ambek, gedé haté, atawa sumanget.
Ladrang, ngagambarkeun nu resep banyol bari nyindiran.
Gambuh, ngagambarkeun kasedih, kasusah, atawa kanyeri.
Gurisa, ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung.
Asmarandana, ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh asih, nyaah.
Kinanti, ngagambarkeun nu keur kesel nungguan, deudeupeun, atawa kanyaah.
Lambang, ngagambarkeun nu resep banyol tapi banyol nu aya pikiraneunana.
Magatru, ngagambarkeun nu sedih, handeueul ku kalakuan sorangan, mapatahan.
Maskumambang, ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari ngenes haté.
Pucung, ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, atawa keuheul kulantaran teu panuju haté.
Sinom, ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh.
Dangdanggula, ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumbiraan.
Mijil, ngagambarkeun kasedih tapi bari gedé harepan.
Wirangrong, ngagambarkeun nu kawiwirangan, éra ku polah sorangan.
Jurudemung, ngagambarkeun nu bingung, susah ku pilakueun.

Yang saya warnai  merah adalah Pupuh Sinom, dimana menggambarkan kegembiraan dan keceriaan.

Contoh pupuh sinom dan aksaranya


Sedangkan pengertiannya adalah sebagai berikut:


Panambih
Harta pada naréangan
Harti pada narabahan 
Harta harti sarwa guna 
Pada bisa méré bukti 
Bisa hasil sapaneja 
Sok nyumponan cita-cita

Penjelasan untuk pupuh sinom di atas adalah:


PUPUH SINOM terdiri dari sembilan baris, dengan pola irama

Baris pertama 8-a

Bars kedua 8-i

Baris ketiga 8-a

Baris keempat 8-i

Baris kelima 7-i

Baris keenam 8-u

Baris ketujuh 7-a

Baris kedelapan 8-i

Baris kesembilan 12-a


Pupuh Sinom Pembahasan Terlengkap dan Contohnya Pupuh Sinom Pembahasan Terlengkap dan Contohnya Reviewed by Unknown on 12.08.00 Rating: 5

Tidak ada komentar

About

Adalah sebuah blog untuk mewadahi adik-adik yang masih sekolah dan mencari ilmu secara Online.

Tujuannya sangat jelas, untuk membantu adik-adik mencari referensi lebih lengkap setiap pelajaran di sekolah. Silahkan belajar di blog ini!